×
หน้าหลัก > รับพอยท์ฟรี! สูงสุด 1500 พอยท์
รับพอยท์ฟรี! สูงสุด 1500 พอยท์

LINE POINTS BACK: ซื้อสินค้าจาก LINE SHOPPING เพื่อรับ LINE POINTS สำหรับเดือนมิถุนายน 2564

 

 

 

 

เงื่อนไขร่วมกิจกรรมรับ LINE POINTS

1.) คุณต้องทำการเข้าสู่ระบบไลน์ (Log-in) จากนั้นทำคำสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการจากหน้าหลัก(Homepage) ของ LINE My Shop ผ่านลิงก์ https://shop.line.me/@kapnetwork หรือ ช่องทาง ของ LINEโดยตรง และชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ทันที โดยที่ไม่ผ่านหน้าแชท หรือแพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันอื่นใดก่อนการชำระเงินสำเร็จ

2.) แคมเปญ LINE POINTS BACK ในกิจกรรมนี้มีจำนวนทั้งหมด 13,200,000 พอยท์ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น.

3.) จำนวน LINE POINTS ที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับมูลค่าของคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ในเดือนพฤษภาคม 2564 (โดยคำนวณจากราคาสินค้าหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แต่ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า) และ วันที่คุณทำคำสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

  • ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น. หรือหากจำนวนLINE POINTS หมดก่อน

- มูลค่าคำสั่งซื้อตั้งแต่ 400-799 บาท ต่อออเดอร์ รับ LINE POINTS  จำนวน 50 พอยท์ จำกัดสิทธิ์สำหรับ 10,000 ออเดอร์แรก เท่านั้น

- มูลค่าคำสั่งซื้อตั้งแต่ 800-1,499 บาท ต่อออเดอร์ รับ LINE POINTS จำนวน 100 พอยท์ จำกัดสิทธิ์สำหรับ 15,000 ออเดอร์แรก เท่านั้น

- มูลค่าคำสั่งซื้อตั้งแต่ 1500-3,499 บาท ต่อออเดอร์ รับ LINE POINTS จำนวน 300 พอยท์ จำกัดสิทธิ์สำหรับ 18,000 ออเดอร์แรก เท่านั้น

- มูลค่าคำสั่งซื้อตั้งแต่ 3,500-7,499 บาท ต่อออเดอร์ รับ LINE POINTS จำนวน 700 พอยท์ จำกัดสิทธิ์สำหรับ 4,000 ออเดอร์แรก เท่านั้น

- มูลค่าคำสั่งซื้อตั้งแต่ 7,500 บาท ต่อออเดอร์ขึ้นไป รับ LINE POINTS จำนวน 1,500 พอยท์ จำกัดสิทธิ์สำหรับ 2,000 ออเดอร์แรก เท่านั้น

 

4.) 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง และจำกัดจำนวน LINE POINTS รวมสูงสุด 2,500 พอยท์ต่อ 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) ตลอดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2564

5.) คุณจะไม่ได้รับ LINE POINTS ทั้งหมดหากคุณทำการยกเลิกออเดอร์นั้น ๆ หรือ ยกเลิกรายการสินค้าใดรายการหนึ่งในออเดอร์นั้น ๆ หรือ การสั่งซื้อสินค้าออเดอร์นั้นไม่สำเร็จ หรือ การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้

6.) ในกรณีที่จำนวนออเดอร์ หรือ LINE POINTS ถูกใช้ครบตามจำนวนที่ระบุในข้อ 3) แล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือน (Notification) ก่อนการชำระเงิน

7.) หากคุณได้รับสินค้าเรียบร้อยและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับ LINE POINTS ตามที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ https://contact-cc.line.me/  พร้อมแนบหลักฐานเพื่อใช้ตรวจสอบ ดังนี้

-เลขที่คำสั่งซื้อ (order number)

-ภาพถ่ายจากหน้าจอ (screen capture) ที่แสดงถึงข้อมูลการรับ LINE POINTS ของออเดอร์นั้น ๆ

8.) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไข กิจกรรม หรือของรางวัลใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.) ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการผลิต จำหน่ายสินค้า คุณภาพสินค้า การบรรจุ การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในภายหลังทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากกระบวนการดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท

10.) หากมีกรณีโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ คำติดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

11.) หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้ LINE POINTS ในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ์ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืน LINE POINTS ทั้งหมดจากบัญชีของท่านที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ ระงับบัญชีของท่านในการรับ/ใช้ LINE POINTS จากกิจกรรม หรือ บริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำติดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

12.) บริษัทจะมีการส่งข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชัน จำกัดเพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมและมอบให้ LINE POINTS ให้แก่คุณ

 

เงื่อนไขการได้รับและใช้ LINE POINTS

1.) หากคุณทำการซื้อสินค้าสำเร็จ สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับ LINE POINTS ได้ที่หน้า MY ORDER

2.) คุณจะได้รับ LINE POINTS ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ร้านค้าเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็นจัดส่งแล้ว (Shipped) และสินค้าถูกจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยเท่านั้น

3.) เมื่อ LINE POINTS ถูกโอนเข้าบัญชีไลน์ของคุณแล้ว จะมีการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) เพื่อเป็นการยืนยันการรับ LINE POINTS

4.) LINE POINTS ที่คุณได้รับมีมูลค่า 1 พอยท์ = 1 บาท สามารถนำไปซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง LINE STORE [https://store.line.me/home] และการชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Payทั้งออนไลน์และตามเค้าน์เตอร์ต่าง ๆ  

5.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหาการได้รับหรือใช้งาน LINE POINTS ได้ที่ https://contact-cc.line.me/ 

6.) นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในลิงก์ https://terms2.line.me/pointclub_point_terms/sp/?lang=en.

 

 

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2021 Vevo Systems Co., Ltd.